مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل (ماهنامه)

  JBUMS , Journal of Babol University of Medical Sciences (Bimonthly Scientific Journal) 
English  
دوره 11، شماره 1، فروردين و ارديبهشت 1388
«« قبلي 9 از 12 بعدي »»

اثر روزه داري بر ميزان فشار داخل چشم در افراد سالم
عباس سليماني، سيداحمد رسولي نژاد، الناز مهدي پور، الهام خليليان

اطلاعات تماس: آدرس: بابل، بيمارستان شهيد بهشتي، گروه چشم، E-mail: abbassoleymani@yahoo.co.uk


تاریخ دریافت: 1387/5/29 تاریخ اصلاح: 1387/4/19 تاریخ تایید : 1387/11/30

چكيده:
سابقه و هدف: نوسان فشار داخل چشم در افراد سالم بعلت نوشيدن آب زياد و تغيير اسمولاريته بوجود مي آيد. در روزه داري شخص روزه دار مقدار زيادي آب و مايعات در سحر و افطار مي نوشد كه ممكن است سبب افزايش بيشتر از حد نرمال فشار داخل چشم گرديده و ضايعه عصب اپتيك ايجاد نمايد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي تاثير روزه داري بر نوسان شديد فشار داخل چشم و ضايعه عصب اپتيك در افراد سالم انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه تحليلي مشاهده اي بر روي 35 نفر (70 چشم) از كاركنان بيمارستان شهيد بهشتي بابل كه بطور تصادفي انتخاب شدند، در ماههاي رمضان و ذيعقده سال 1386 انجام شد. فشار داخل چشم توسط دستگاه گلدمن اپلنيشن تونومتر ابتدا در ماه رمضان در سه نوبت صبح، عصر و بعد از افطار اندازه گيري و سپس دو ماه بعد جهت كنترل و مقايسه با ماه رمضان مجددا فشار داخل چشم اندازه گيري و با هم مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين فشار داخل چشم در ماه رمضان، صبح 4/14 ميلي متر جيوه، عصر 6/13 ميلي متر جيوه و بعد از افطار 8/13 ميلي متر جيوه بود اما دو ماه بعد، صبح 4/13 ميلي متر جيوه و عصر 14 ميلي متر جيوه بود، بين صبح ماه رمضان و صبح دو ماه بعد اختلاف معني داري وجود داشت (015/0=p). بين صبح و عصر ماه رمضان نيز اختلاف معني داري مشاهده شد (013/0=p). بين عصر و بعد از افطار ماه رمضان اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: براساس نتايج اين مطالعه اگرچه اختلاف معني داري در ميزان فشار داخل چشم در صبح و عصر ماه رمضان و صبح ماه رمضان با دو ماه بعد ديده شد اما چون اين مقدار افزايش از نظر كلينيكي با ارزش نمي باشد، لذا نمي تواند سبب ضايعه عصب اپتيك شود.

كلمات كليدي: روزه داري، فشار داخل چشم، فرد سالم، ماه رمضان


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل (ماهنامه) محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute