مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل (ماهنامه)

  JBUMS , Journal of Babol University of Medical Sciences (Bimonthly Scientific Journal) 
English  
دوره 4، شماره 1، زمستان 1380
«« قبلي 7 از 9 بعدي »»

اندازه طبيعي رحم در سنين باروري، بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل، 79-1378
صديقه اسماعيل زاده، محمود حاجي احمدي، نازيلا رضايي

اطلاعات تماس: آدرس نويسنده مسئول: بابل، بيمارستان يحيي نژاد، دفتر گروه زنان و زايمان، تلفن: 7-2223594-0111


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
سابقه و هدف: روش هاي مختلفي جهت تعيين اندازه رحم از جمله روش بي خطر سونوگرافي مورد استفاده قرار گرفته اند. اين مطالعه اندازه طبيعي رحم خانم هاي سن باروري بابل را با استفاده از سونوگرافي مورد بررسي قرار مي دهد. مواد و روش ها: اين مطالعه (توصيفي-تحليلي) مقطعي بين سال هاي 79-1378 در بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل انجام گرفت. 231 زن 45-15 سال كه هيچگونه يافته غير طبيعي در آناتومي رحم و پاتولوژي لگني و همچنين خونريزي غير طبيعي رحمي نداشتند، بررسي شدند. اندازه هاي رحمي با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافي شكمي Real-time تعيين گرديد. يافته ها: متوسط اندازه هاي رحمي در زنان بطور كلي mm 40.6×49.6×86.6 و در زنان نولي پار mm 32.4×42.8×72.8 و در مولتي پار mm43.1×51.7×90.8 بود. متوسط سني زنان 9.6±31.7 سال، BMI 4±24.7 كيلوگرم بر مترمربع بود. بين اندازه هاي رحمي و پاريتي و نيز سن زنان بستگي معني دار مستقيمي ديده شد (P<0.05) ولي اندازه رحم با BMI ارتباط معني داري نداشت. نتيجه گيري: طبق بررسي انجام شده اندازه هاي طبيعي رحم در خانم هاي سنين باروري نسبت به ساير مطالعات در مناطق ديگر بيشتر است و آگاهي از اندازه هاي طبيعي رحم، توانايي تشخيص بيماري هاي مختلف رحم را با استفاده از سونوگرافي كه وسيله اي رايج جهت بررسي رحم مي باشد، امكان پذير مي سازد.

كلمات كليدي: اولتراسونوگرافي، اندازه رحمي، سنين


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل (ماهنامه) محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute