مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل (ماهنامه)

  JBUMS , Journal of Babol University of Medical Sciences (Bimonthly Scientific Journal) 
English  
دوره 4، شماره 3، تابستان 1381
«« قبلي 8 از 12 بعدي »»

اپيدميولوژي اختلالات رواني، قم، 1379
سودابه چگيني، بهمن نيكپور، سيدعباس باقري يزدي

اطلاعات تماس: آدرس نويسنده مسئول: تهران، خيابان آزادي، روبروي پارك اوستا، ساختمان معاونت پژوهشي، تلفن: 6423068-021


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
سابقه و هدف: برنامه ريزي مناسب به منظور ارائه خدمات بهداشت روان به بيماران رواني، نيازمند آگاهي از وضعيت موجود در جامعه است. اين مطالعه با هدف بررسي اپيدميولوژي اختلالات رواني در افراد 15 سال و بالاتر مناطق شهري و روستايي قم انجام گرفت. مواد و روش ها: نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي از بين خانوارهاي تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني اين شهرستان در سال 1379 انتخاب گرديد و از طريق مصاحبه باليني توسط كارشناسان روانشناسي، پرسشنامه چك ليست علائم مرضي SCL-90-R بر روي 391 نفر تكميل و براساس معيارهاي طبقه بندي DSM تشخيص گذاري گرديد. نمره برش پرسشنامه، با انجام مصاحبه باليني روانپزشكي محاسبه شد كه داراي حساسيت 87.9%، ويژگي 90.4% و اشتباه كلي طبقه بندي 9.1% بود. يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد كه در مجموع 67 نفر يعني 17.1% افراد مورد مطالعه (37 نفر از زنان (18.2%) و 30 نفر از مردان (16%)) دچار انواع اختلالات رواني بودند. ميزان شيوع اختلالات خلقي 5.8%، اختلالات اضطرابي 4.9%، اختلال تطابق 3.3% اختلالات شبه جسمي 2.8% و اختلال پارانوئيدي 0.3% بود. بالاترين درصد پاسخ مثبت به علائم آزمون مربوط به احساس تنهايي و غمگيني، سردرد و عدم اعتماد به اطرافيان بوده و كمترين درصد مربوط به ترس از غش كردن در انظار مردم و ميل به شكستن اشيا بود. نتيجه گيري: شيوع اختلالات رواني در زنان بيش از مردان و در افراد شهري بيش از روستايي بوده و همچنين در گروه سني 44-25 سال، افراد مجرد، افراد با تحصيلات ديپلم و بالاتر، مردان بي كار و زنان خانه دار و خانواده هاي پرجمعيت بيش از ساير گروه ها مي باشد.

كلمات كليدي: اپيدميولوژي، اختلالات رواني، افراد 15 سال يا بالاتر، مناطق شهري و روستايي، شهر قم


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل (ماهنامه) محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute